ŠŠta je REBT

/ Psihoterapija /
REBT

Racionalno Emotivno Bihejvioralna Terapija - REBT

Psihoterapijski pravac kojim se bavim zove se Racionalno Emotivno Bihejvioralna Terapija (REBT) koja je nastala pedesetih godina prošlog veka a čiji je osnivač američki psiholog Albert Ellis. REBT se zasniva na principu da naše emocije i ponašanje u ogromnoj meri zavise od načina na koji razmišljamo. 
Ovaj koncept je poznat još iz doba stoičke filozofije, a čuvena Epiktetova maksima „Ljudi nisu uznemireni događajima samim po sebi već načinom na koji gledaju na njih“ postala je neka vrsta slogana kognitivno - bihejvioralne psihoterapije. 

Naše misli, emocije i ponašanje su međusobno isprepletani elementi. Promena u jednom od tih elemenata često dovodi do promene i u ostalim. Kada promenimo način na koji razmišljamo o nekom događaju vrlo je verovatno da će se, u skladu sa tim,  naše emocije i naše ponašanje promeniti. Sa druge strane, ako promenimo ponašanje promeniće se i osećanje i način na koji razmišljamo. Prema tome, iako neke emocije mogu biti podstaknute spoljnim događajima a i fizičkim stanjem pojedinca, njihovo pojačavanje i održavanje u vremenu, u najvećoj većini slučajeva, zavisi od načina razmišljanja.
​​​​​​​
Terapeutska praksa REBT-a je, dakle, u skladu sa načinom shvatanja psihoterapije: promena ponašanja kroz proces učenja. Kroz taj proces učenja osoba stiče sposobnost da prepoznaje i stiče uvid u svoje stavove, pretpostavke, uverenja koja su pogrešna, da ih promeni kako bi mogla da kontroliše i menja svoje ponašanje. 

REBT se zasniva na seriji principa u kojima se može videti ključna uloga procesa mišljenja u stvaranju i održavanju psiholoških poremećaja.

Ti principi su sledeći:

  • Emocije zavise od mišljenja. Ne mogu događaji ni drugi ljudi da učine da se osećamo dobro ili loše, to zavisi od naših misli i uverenja
  • Čovek sam sebe uznemirava iracionalnim razmišljanjem. Emotivna patnja i razni psihološki poremećaji nastaju iz pogrešnog načina razmišljanja koje karakterišu preuveličavanje, uopštavanje, pojednostavljivanje, rigidno mišljenje, pogrešno zaključivanje, apsolutističke ideje i zahtevi itd
  • Najefikasniji način da se oslobodimo štetnih emocija  sastoji se u promeni načina mišljenja
  • Ljudska bića imaju prirodnu sklonost da razmišljaju kako na racionalan tako i na iracionalan način ali je sklonost ka iracionalnom načinu mišljenja mnogo veća i moćnija
  • Iako genetika i okolina igraju veoma važnu ulogu u nastanku psiholoških poremećaja, način razmišljanja je presudan za njihovo odražavanje u vremenu. Problemi nastali u prošlosti uznemiravaju nas i danas jer se stalno vraćamo starom načinu razmišljanja
  • Uverenja mogu biti promenjena iako to nije jednostavno. Uporan i svakodnevni rad na učvršćivanju racionalnog mišljenja ima za cilj smanjenje učestalosti, jačine i trajanja negativnih emocija a ne njihovo potpuno odsustvo

​​​​​​​

Ključne reči REBT / Bihejvioralna terapija / Emocije
Naslovna strana

LOGOS CENTAR Zlatibor
Racionalno-emotivna i kognitivno-bihejvioralna terapija (REBT)
​​​​​

© 2020-2021. LOGOS CENTAR PSIHOTERAPIJA, realizacija Radionica KRUG Krug​​​​​​​